THỨ TRƯỞNG CAO QUỐC HƯNG TIẾP ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN HUNGARY TẠI VIỆT NAM
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam
26/07/2017

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam
26/07/2017

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam
26/07/2017

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam
26/07/2017

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam
26/07/2017