THỨ TRƯỞNG ĐỖ THẮNG HẢI TIẾP XÃ GIAO HAI ĐỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN KINH TẾ NHẬT – VIỆT THUỘC LIÊN ĐOÀN CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ NHẬT BẢN
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp xã giao hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản
26/07/2017

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp xã giao hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản
26/07/2017

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp xã giao hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản
26/07/2017