BỘ TRƯỞNG VŨ HUY HOÀNG TIẾP ĐẠI SỨ EU TẠI VIỆT NAM
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam
26/07/2017