KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VỚI CÔNG ĐOÀN TRONG CÙNG BỘ
Ký kết Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam với Công đoàn trong cùng Bộ
26/07/2017

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam với Công đoàn trong cùng Bộ
26/07/2017

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam với Công đoàn trong cùng Bộ
26/07/2017

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam với Công đoàn trong cùng Bộ
26/07/2017