CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GẶP MẶT 63 DOANH NGHIỆP ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA NĂM 2014
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt 63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014
26/07/2017

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt 63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014
26/07/2017

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt 63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014
26/07/2017