NĂM 2014: BỘ CÔNG THƯƠNG HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC NHIỀU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÃ ĐỀ RA
Năm 2014: Bộ Công Thương hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra
26/07/2017

Năm 2014: Bộ Công Thương hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra
26/07/2017

Năm 2014: Bộ Công Thương hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra
26/07/2017

Năm 2014: Bộ Công Thương hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra
26/07/2017

Năm 2014: Bộ Công Thương hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra
26/07/2017

Năm 2014: Bộ Công Thương hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra
26/07/2017