KHÓA HỌP LẦN THỨ 6 UBHH VỀ HỢP TÁC KINH TẾ GIỮA VIỆT NAM - HUNGARY
Khóa họp lần thứ 6 UBHH về Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam - Hungary
26/07/2017

Khóa họp lần thứ 6 UBHH về Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam - Hungary
26/07/2017

Khóa họp lần thứ 6 UBHH về Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam - Hungary
26/07/2017

Khóa họp lần thứ 6 UBHH về Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam - Hungary
26/07/2017

Khóa họp lần thứ 6 UBHH về Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam - Hungary
26/07/2017

Khóa họp lần thứ 6 UBHH về Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam - Hungary
26/07/2017

Khóa họp lần thứ 6 UBHH về Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam - Hungary
26/07/2017