TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2015
Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
26/07/2017

Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
26/07/2017

Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
26/07/2017

Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
26/07/2017

Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
26/07/2017

Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
26/07/2017

Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
26/07/2017

Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
26/07/2017