BỔ NHIỆM CHÁNH THANH TRA BỘ CÔNG THƯƠNG
Bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Công Thương
26/07/2017

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Công Thương
26/07/2017

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Công Thương
26/07/2017

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Công Thương
26/07/2017

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Công Thương
26/07/2017

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Công Thương
26/07/2017

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Công Thương
26/07/2017