BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NHẸ - BỘ CÔNG THƯƠNG
Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương
26/07/2017

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương
26/07/2017

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương
26/07/2017