BỘ CÔNG THƯƠNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TỈNH QUẢNG NINH
Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Ninh
26/07/2017

Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Ninh
26/07/2017

Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Ninh
26/07/2017

Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Ninh
26/07/2017