CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM NGUYỄN THIỆN NHÂN LÀM VIỆC TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Bộ Công Thương
26/07/2017

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Bộ Công Thương
26/07/2017

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Bộ Công Thương
26/07/2017

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Bộ Công Thương
26/07/2017