HỌP BÁO THƯỜNG KỲ BỘ CÔNG THƯƠNG THÁNG 8 NĂM 2015
Họp báo thường kỳ Bộ Công Thương tháng 8 năm 2015
26/07/2017

Họp báo thường kỳ Bộ Công Thương tháng 8 năm 2015
26/07/2017

Họp báo thường kỳ Bộ Công Thương tháng 8 năm 2015
26/07/2017

Họp báo thường kỳ Bộ Công Thương tháng 8 năm 2015
26/07/2017

Họp báo thường kỳ Bộ Công Thương tháng 8 năm 2015
26/07/2017