ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH CÔNG THƯƠNG LẦN THỨ II
Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II
26/07/2017

Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II
26/07/2017

Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II
26/07/2017

Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II
26/07/2017

Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II
26/07/2017

Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II
26/07/2017

Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II
26/07/2017

Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II
26/07/2017