KHAI MẠC HỘI CHỢ QUỐC TẾ HÀNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2015
Khai mạc Hội chợ quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam 2015
26/07/2017

Khai mạc Hội chợ quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam 2015
26/07/2017