BỘ TRƯỞNG VŨ HUY HOÀNG GẶP MẶT ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gặp mặt đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gặp mặt đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gặp mặt đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
26/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gặp mặt đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
26/07/2017