VINATEX KỈ NIỆM 20 THÀNH LẬP, ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
26/07/2017

Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
26/07/2017

Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
26/07/2017

Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
26/07/2017

Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
26/07/2017

Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
26/07/2017

Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
26/07/2017

Vinatex kỉ niệm 20 thành lập, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
26/07/2017