BỘ TRƯỞNG VŨ HUY HOÀNG TIẾP ĐẠI SỨ EU
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU
27/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU
27/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU
27/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU
27/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU
27/07/2017

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ EU
27/07/2017