THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG TRẦN TUẤN ANH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HÀ NỘI
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội
27/07/2017

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội
27/07/2017

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội
27/07/2017

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội
27/07/2017

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội
27/07/2017

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội
27/07/2017

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Hà Nội
27/07/2017