BỘ CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2016
Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016
27/07/2017

Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016
27/07/2017

Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016
27/07/2017

Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016
27/07/2017

Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016
27/07/2017