LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG VINH DỰ NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Bộ Công Thương vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
27/07/2017

Lãnh đạo Bộ Công Thương vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
27/07/2017

Lãnh đạo Bộ Công Thương vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
27/07/2017

Lãnh đạo Bộ Công Thương vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
27/07/2017

Lãnh đạo Bộ Công Thương vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
27/07/2017

Lãnh đạo Bộ Công Thương vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
27/07/2017

Lãnh đạo Bộ Công Thương vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
27/07/2017

Lãnh đạo Bộ Công Thương vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
27/07/2017

Lãnh đạo Bộ Công Thương vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
27/07/2017

Lãnh đạo Bộ Công Thương vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
27/07/2017