KHAI MẠC TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC LẦN THỨ 23
Khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược lần thứ 23
27/07/2017

Khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược lần thứ 23
27/07/2017

Khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược lần thứ 23
27/07/2017

Khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược lần thứ 23
27/07/2017

Khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược lần thứ 23
27/07/2017

Khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược lần thứ 23
27/07/2017

Khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược lần thứ 23
27/07/2017