Phim tài liệu: 70 năm ngành Công thương - Vững mạnh cùng đất nước