Năm 2017: Vinataba nộp ngân sách trên 10.900 tỷ đồng