Các doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng xuất khẩu tại Hội chợ Caxpo 2018