Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Địa chỉ: Km 13, đường 32 Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 84-4 37655 391

Fax: 84-4 37655 261

Email:dhcnhn@haui.edu.vn

Website:http://www.haui.edu.vn

Tổ chức trực thuộc
Chức năng nhiệm vụ
Lãnh đạo đơn vị

Điện thoại: (043) 7655121

Email: tdquy@haui.edu.vn

Khối Trường