Ảnh

Tham tán Thương mại Nguyễn Thị Hồng Thủy

Điện thoại: (+44) 20 3524 1732

Email: thuyngh@moit.gov.vn; thuynhwork@gmail.com

Khối Thị trường Châu Âu