Ảnh

Tham tán Công sứ, Trưởng Thương vụ Nguyễn Cảnh Cường

Điện thoại: +32 2 3436295/ +32 4 85895678

Email: cuongnc@moit.gov.vn, be@moit.gov.vn

Khối Thị trường Châu Âu