Thương Vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin (Kiêm nhiệm Cộng hòa Pa-lau)

Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo Str, Malate District, Manila, Philippines

Điện thoại: (632) 404 3659

Fax: (632) 404 3661

Email:ph@moit.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị

Điện thoại: (+63 2) 404 3659

Email: ngavuv@moit.gov.vn