Thương Vụ Việt Nam tại Ma-lay-xi-a

Địa chỉ: No 4 Persiaran Stonor 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Điện thoại: 603 2141 4692; 603 2141 5134

Fax: 603 2141 4696

Email:my@moit.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị

Điện thoại: +60 3 2141 4692/ +60 17371 0659

Email: my@moit.gov.vn; anhpq@moit.gov.vn