Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông (Kiêm nhiệm Ma Cao)

Địa chỉ: 17/F, Golden Star Building, No. 20-24 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

Điện thoại: +852 2865 3218

Fax: +852 2865 3808

Email:hk@moit.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị