Thương vụ Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a (Kiêm nhiệm Va-nu-a-tu, Quần đảo Mác-san, Mi-crô-nê-xi-a, Quần đảo Xô-lô-mông)

Địa chỉ: 9 Poate Rd, Centennial Park, NSW 2021, Australia

Điện thoại: +61 2 9356 4869

Fax: +61 29361 5898

Email:au@moit.gov.vn/vntrade@bigpond.net.au

Lãnh đạo đơn vị