Thương vụ Việt Nam tại Áo (kiêm nhiệm Xlô-ven-ni-a)

Địa chỉ: Gregor Mendel Strasse 52, 1190 Vienna, Austria

Điện thoại: +43 1 367 1759

Fax: +43 1 367 1759

Email:at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at

Lãnh đạo đơn vị
Khối Thị trường Châu Âu