Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan (Kiêm nhiệm Lít-va, E-xtô-ni-a)

Địa chỉ: Ul. Łucka 20, m. 87, 00-845, Warszawa

Điện thoại: +48 22 114 71 31

Fax: (48) 22 121 5267

Email:pl@moit.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị

Điện thoại: +48 22 114 71 31/ +48 606.513153

Email: pl@moit.gov.vn, haint@moit.gov.vn

Điện thoại: (48) 728 559 568

Email: hungngq@moit.gov.vn

Khối Thị trường Châu Âu