HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Các mặt hàng theo QĐ 765
Danh mục hàng hóa theo QĐ 765 là danh mục hàng hóa đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành khi làm thủ tục thông quan hàng hóa. Vậy cho hỏi, những mặt hàng dệt may vẫn phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành (tức không nằm trong danh mục theo QĐ 765) là những mặt hàng nào, được quy định trong văn bản nào? Có phải các mặt hàng được quy định theo Thông tư 21 mà không nằm trong QĐ 765 thì sẽ phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan hàng hóa hay không?
Người gửi: Thục Anh;
CÂU TRẢ LỜI

Khái niệm đối tượng hàng hóa kiểm tra chuyên ngành được nêu tại Điều 35, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và được quy định cụ thể tại Khoản 5, Điều 3, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Hải quan, cụ thể như sau: "Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật". Như vậy, kiểm tra chuyên ngành là hoạt động gắn liền với thủ tục hải quan khi thông quan hàng hóa. Hiện nay, Bộ Công Thương không quy định việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với những sản phẩm dệt may trong lĩnh vực quản lý được Chính phủ phân công.

Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công Thương không quy định việc kiểm tra chuyên ngành đối với các sản phẩm dệt may trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan khi thông quan hàng hóa. Thông tư này quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam. Do đó, các mặt hàng được quy định theo Thông tư 21 không phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan hàng hóa.