Truy cập nội dung luôn

Đầu tư cấp điện cho nông thôn giai đoạn 2013 – 2020

19/11/2013

Ngày 08 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2081/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020.

Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 – 2020 được thực hiện với mục tiêu tổng quát nhằm tạo động lực cho các chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực nông thôn, miền núi, góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển trong vùng và giữa các vùng một cách bền vững, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chương trình được thực hiện từ năm 2013 đến hết năm 2020 trên địa bàn nông thôn toàn quốc, trọng tâm là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, với một số nội dung cụ thể như: Đầu tư cấp điện bằng các nguồn điện tại chỗ cho các thôn, bản đặc biệt khó khăn không thể cấp điện từ lưới điện quốc gia hoặc cấp điện từ lưới điện quốc gia có chi phí quá lớn; đầu tư phát triển lưới điện để cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào dân tộc tại các xã, thôn, bản chưa có điện suất đầu tư không quá cao... sao cho đến năm 2020, 57 xã được cấp điện; 12.140 thôn, bản được cấp điện và khoảng hơn 01 triệu hộ dân được cấp điện, v.v...

Tổng vốn đầu tư thực hiện Chương trình dự tính khoảng 28.809 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư cấp điện bằng lưới điện quốc gia khoảng 27.328 tỷ đồng và vốn đầu tư cấp điện bằng nguồn ngoài lưới điện quốc gia là khoảng 1.481 tỷ đồng; được đảm bảo từ ngân sách Trung ương và địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đóng góp của cộng đồng dân cư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Bộ Công Thương là cơ quan được giao nhiệm vụ là cơ quan điều phối của Chương trình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết văn bản xem tại đâyBình luận
Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ