Truy cập nội dung luôn

Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu trong cải cách hành chính

12/07/2018

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Bộ Công Thương.

Về phía Bộ Công Thương có Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ.

Báo cáo đoàn kiểm tra một số nội dung về công tác cải cách hành chính (CCHC) tại đơn vị trong thời gian qua, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Trần Hữu Linh cho biết, Bộ Công Thương luôn ưu tiên đặc biệt đến chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính. 

Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC với trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Công Thương, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao. Lãnh đạo Bộ thường xuyên lồng ghép, phổ biến, quán triệt sâu rộng về tầm quan trọng và mục tiêu, ý nghĩa của công tác CCHC thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các hội nghị, hội thảo chuyên môn và đặc biệt là các hội nghị giao ban của Bộ... Theo kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2017, lĩnh vực này của Bộ Công Thương đứng thứ 3/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ. Kế hoạch CCHC hàng năm luôn được Bộ Công Thương ban hành đúng thời hạn và đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Trần Hữu Linh tại buổi làm việc

Xác định CCHC phải gắn liền với trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị ở các cấp thuộc Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 391/QĐ-BCT ngày 29/01/2018 về việc kiện toàn đầu mối về CCHC của Bộ (gồm Thủ trưởng và 01 chuyên viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị thuộc Bộ). Bộ phận tham, mưu giúp việc về CCHC ở các cấp của Bộ Công Thương đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đội ngũ này được bố trí các cán bộ có năng lực và phẩm chất, năng động, sáng tạo, tâm huyết với công tác CCHC.

Hàng năm, Bộ Công Thương lấy kết quả CCHC làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân người đứng đầu, cũng như các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Thường trực đầu mối về CCHC của Bộ thường xuyên bám sát các Chương trình, Kế hoạch về CCHC của Bộ để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Tính đến thời điểm báo cáo, 100% các nhiệm vụ theo các Chương trình, Kế hoạch về CCHC của Bộ Công Thương  năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đều đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

Ngoài ra, Bộ Công Thương luôn coi trọng công tác kiểm tra CCHC tại các đơn vị thuộc Bộ; đặc biệt là các đơn vị có nhiều TTHC, phụ trách lĩnh vực nhạy cảm được dư luận quan tâm, nhằm tham mưu Lãnh đạo Bộ kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc việc thực hiện, hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ liên quan. Tháng 11/2017, Bộ Công Thương đã thực hiện kiểm tra tại 09 đơn vị thuộc Bộ; theo Kế hoạch dự kiến tháng 9/2018, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra tại 09 đơn vị theo quy định. Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra,Trưởng đoàn kiểm tra có báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả kiểm tra; đồng thời, có kiến nghị, đề xuất cụ thể với Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị liên quan về các vấn đề được phát hiện sau khi kiểm tra.

Bên cạnh những thuận lợi như các văn bản chỉ đạo điều hành về CCHC được Đảng, Nhà nước và Chính phủ ban hành kịp thời, góp phần quan trong vào việc hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ CCHC tại Bộ Công Thương; Công tác chỉ đạo điều hành về CCHC đã và đang được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm chỉ đạo sát sao với phương châm Chính phủ kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân để phát triển kinh tế; Tại Bộ Công Thương, công tác CCHC nói chung và cải cách TTHC nói riêng luôn được Lãnh đạo Bộ, đứng đầu là đồng chí Bộ trưởng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao, gắn liền với trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị và các đồng chí Thứ trưởng theo lĩnh vực phụ trách; Lãnh đạo Bộ Công Thương theo phân cấp, thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về CCHC đảm bảo kịp thời, tạo cơ sở để các đơn vị triển khai đảm bảo đồng bộ, hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch về CCHC hành chính theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương...

Công tác CCHC tại Bộ cũng gặp một số khó khăn như: những năm vừa qua, mặc dù đã được Chính phủ quan tâm nhưng kinh phí dành cho hoạt động CCHC ở các Bộ ngành, địa phương vẫn còn ở mức hết sức hạn hẹp gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các nhiệm vụ liên quan tại các Bộ ngành, địa phương. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Bộ Công Thương xây dựng, khi triển khai bị chồng chéo về đối tượng, nội dụng và thời gian kiểm tra các với đoàn kiểm tra chuyên ngành khác của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các Bộ chuyên ngành khác nên khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Bộ Công Thương là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống an sinh xã hội của các tổ chức và người dân nên việc thực hiện công tác CCHC cũng gặp nhiều khó khăn, phức tạp...

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh tại buổi làm việc

Để công tác CCHC trong thời gian tới đạt được hiệu quả cao, Bộ Công Thương mong muốn Văn phòng Chính phủ tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành VBQPPL để thống nhất giải pháp công nghệ chung đối với hệ thống các phần cứng, phần mềm liên quan thuộc các Bộ, ngành, địa phương để đảm bảo việc kết nối phối hợp xử lý công việc, chia sẻ, dùng chung giữ liệu tiến tới Chính phủ điện tử; đồng thời, tập trung nguồn lực để sớm đưa Cổng dịch vụ công quốc gia vào vận hành để tích hợp, thống nhất toàn bộ các dịch vụ công của quốc gia trên một cổng duy nhất...

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ là cơ quan tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chính sách thu hút người có tài, tâm huyết vào công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và trực tiếp tham gia công tác CCHC nói riêng để đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả công tác này thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết 30c của Chính phủ; Tham mưu Chính phủ phát động các phong trào thi đua và khen thưởng, cổ vũ, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao hiệu quả thực hiện của các Đề án, đề nghị Bộ Nội vụ sớm báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định quy định về vị trí việc làm khối cơ quan hành chính và Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thay thế các Nghị định cũ trước đây (Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ). Đồng thời, kiến nghị các Bộ quản lý ngành sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm trong khối đơn vị sự nghiệp công lập (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ,…)...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao việc Bộ Công Thương là Bộ đạt được Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 5 trong số 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ (vượt 7 bậc so với Par Index 2016). Qua đó thấy được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong hệ thống các đơn vị của toàn thể Bộ Công Thương. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, trong thời gian qua nhiều thủ tục hành chính không cần thiết của Bộ cũng đã được xem xét bãi bỏ hoặc đơn giản hóa tối đa. Việc xây dựng Chính phủ điện tử được coi trọng. Đặc biệt, công tác chỉ đạo điều hành và cải cách tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương luôn nằm trong top đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị Bộ Công Thương khắc phục một số tồn tại mà Đoàn kiểm tra đưa ra như một số nhiệm vụ triển khai chậm, chưa đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng với công việc, văn bản pháp luật chưa ban hành kịp thời, công bố thủ tục hành chính còn chậm so với quy định... Ngoài ra, Bộ Công Thương cần tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của đơn vị theo Nghị định 98 của Chính phủ, cũng như đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ đầu mối về CCHC thuộc Bộ; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách cũng như đầu mối về CCHC của Bộ Công Thương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện Chính phủ điện tử tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Công Thương...

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định, CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương, được Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Bộ Công Thương khẳng định sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về CCHC, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính. 

Phương Thảo


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ