Truy cập nội dung luôn

Chính phủ ban hành Điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

18/06/2014

Ngày 16 tháng 06 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Theo đó, SCIC được quy định là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; được Nhà nước đầu tư vốn điều lệ và giao quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển giao.

SCIC có vốn điều lệ là 50.000 tỷ đồng; hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là: Đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng; tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ; quản lý Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành.

Ngoài quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ chủ sở hữu Nhà nước đối với SCIC và phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ này cho các Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành khác, v.v… Điều lệ này còn quy định cụ thể về Kiểm soát viên của SCIC. Cụ thể, SCIC có 03 Kiểm soát viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 03 năm. Để được bổ nhiệm, Kiểm soát viên phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp; có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên, có khả năng thực hiện kiểm soát và kinh nghiệm nghề nghiệp về tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc kinh nghiệm về đầu tư, quản lý kinh doanh vốn từ 03 năm trở lên; có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, v.v…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2014; bãi bỏ Điều lệ được ban hành kèm theo Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 2005.

Chi tiết Nghị định xem tại đây.Bình luận
Tags:vốn nhà nướckiem soat vien57/2014/nđ-cpđiều lệđầu tư và kinh doanhscic
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ