Truy cập nội dung luôn

Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu công ty TNHH một thành viên của Nhà nước

19/03/2014

Ngày 14 tháng 03 năm 2014, Chính phủ đã ra Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo đó, vốn điều lệ công ty do chủ sở hữu công ty đầu tư hoặc cam kết đầu tư và được ghi bằng số và bằng chữ tại Điều lệ công ty ở thời điểm được phê duyệt; vốn điều lệ có thể tăng trong quá trình hoạt động. Chủ sở hữu công ty phê duyệt tăng vốn điều lệ cho công ty căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển và mở rộng quy mô, hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc thù hoạt động của công ty. Mức vốn điều lệ điều chỉnh tăng thêm được xác định tối thiểu cho 03 năm kể từ năm quyết định điều chỉnh vốn điều lệ. Trong đó, Bộ trưởng quyết định tăng vốn điều lệ đối với công ty thuộc Bộ sau khi có thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tăng vốn điều lệ đối với công ty thuộc UBND cấp tỉnh.

Nghị định số 19/2014/NĐ-CP cũng quy định, người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có quyền quyết định và chịu trách nhiệm việc công khai thông tin ra bên ngoài của công ty. Biểu mẫu, nội dung và nơi gửi thông tin thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp có yêu cầu thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, người đại diện theo pháp luật của công ty là người chịu trách nhiệm trong tổ chức cung cấp thông tin theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

Chủ sở hữu công ty là tổ chức có thẩm quyền trong việc quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2014. Chi tiết, xem tại đây.Bình luận
Tags:19/2014/NĐ-CPcong ty TNHH mot thanh vienvon nha nuoc
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ