Truy cập nội dung luôn

Chính phủ quy định cơ chế giám sát việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp Nhà nước

24/05/2014

Ngày 20 tháng 05 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp (DN) Nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

Cụ thể, hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra được thực hiện trên các lĩnh vực chủ yếu như: Quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; chế độ tài chính và giám sát tài chính đối với các DN theo quy định của Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013; sắp xếp, đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của DN; xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh đối với DN; tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động; đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, chính sách tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người quản lý DN, người đại diện và lao động làm việc tại DN; việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; tăng, giảm vốn điều lệ; vay nợ, cho vay nợ (trong nước và nước ngoài); huy động vốn; nghĩa vụ tài sản; mua, bán tài sản có giá trị (từ 50% vốn điều lệ trở lên hoặc theo quy định trong Điều lệ) và việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của DN tại các DN khác theo chủ trương đã phê duyệt.

Trong đó, việc giám sát, kiểm tra, thanh tra phải tuân theo các quy định của pháp luật, bảo đảm tính khách quan, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; không trùng lặp về phạm vi, nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra, thanh tra giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và không làm cản trở hoạt động bình thường của các DN là đối tượng giám sát, kiểm tra, thanh tra và các chủ thể có liên quan khác.

Bên cạnh đó, Nghị định số 49/2014/NĐ-CP cũng quy định định kỳ sáu tháng và hàng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện các hình thức giám sát, chủ sở hữu là Bộ quản lý ngành hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập báo cáo kết quả giám sát gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 07 năm 2014. Chi tiết, xem tại đây.



Bình luận
Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ