Truy cập nội dung luôn

Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

05/11/2013

Ngày 01 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2013/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Theo quy định của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; được Nhà nước đầu tư vốn điều lệ và giao quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển giao và hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước gồm 07 người; có trách nhiệm quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và hàng năm của Tổng công ty; quyết định việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp; đề nghị Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác sau khi đề nghị và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương; xây dựng quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chi phí có tính chất lương trong Tổng công ty theo quy định của pháp luật, v.v...

Nghị định số 151/2013/NĐ-CP cũng quy định các Bộ, ngành liên quan thực hiện quản lý Nhà nước đối với Tổng công ty theo chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013.

Chi tiết Nghị định xem tại đây.Bình luận
Tags:đầu tưtổng công tykinh doanhvốn nhà nước
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ