Truy cập nội dung luôn

Chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

17/02/2012

Với mục tiêu nhằm khắc phục, cải thiện và giải quyết tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong khu vực dân cư đô thị gắn với việc chỉnh trang và phát triển đô thị, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh văn minh, hiện đại; tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở tiểu thủ công nghiệp mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, ổn định và phát triển sản xuất bền vững, ngày 08/02/2012, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 255/2012/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định đã quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục tiêu, nguyên tắc, chính sách, nội dung, mức hỗ trợ cụ thể khi các đối tượng thuộc diện phải di dời theo quyết định của UBND cấp huyện theo lộ trình được phê duyệt.

Về đối tượng được hưởng chính sách này là các cơ sở tiểu thủ công nghiệp (Doanh nghiệp; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; Hộ kinh doanh cá thể) những cơ sở này chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, hiện đang sử dụng đất ở, đất vườn để sản xuất (trừ trường hợp đất chiếm), các cơ sở đang hoạt động sản xuất từ trước ngày 01/01/2012 và thuộc diện phải di dời theo quyết định của UBND cấp huyện; các cơ sở này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính.

Quá trình di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp phải tuân thủ theo nguyên tắc: khi di dời phải kết hợp với đổi mới trang thiết bị, đổi mới công nghệ theo hướng tiết kiệm năng lượng, đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh việc di dời cơ sở ô nhiễm môi trường từ nơi này đến nơi khác.

Thời gian thực hiện: là 05 năm (từ 01/01/2012 đến 31/12/2016)

Nguồn vốn: được bố trí hàng năm từ Ngân sách của tỉnh

Chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi phải di dời là: Cơ sở di dời đến địa điểm mới (vào khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp) theo quy hoạch của địa phương; Cơ sở phải di dời nhưng tự chuyển đổi ngành nghề sản xuất đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường và quy hoạch đô thị; Cơ sở phải di dời nhưng tự chấm dứt hoạt động sản xuất.

Đây là một chính sách đúng đắn, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói chung và với từng địa phương trong tỉnh nói riêng; Khi triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ này sẽ góp phần tạo điều kiện để xây dựng và phát triển các khu dân cư, khu đô thị văn minh hiện đại đồng thời tạo điều kiện để cải thiện môi trường sống, sinh hoạt cho người dân hiện nay.Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ