Truy cập nội dung luôn

Mỗi tổ chức Khoa học - công nghệ phải có ít nhất 5 người có trình độ đại học

10/02/2014

Ngày 27 tháng 01 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.

Theo đó, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên, bao gồm làm việc chính thức kiêm nhiệm; trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức. Riêng người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp. Trong trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành khoa học và công nghệ mới thì tổ chức đó phải có ít nhất 01 người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động làm việc chính thức.

Bên cạnh quy định về nhân sự trong tổ chức khoa học và công nghệ, Nghị định này cũng quy định cụ thể về việc phân chia lợi nhuận sau thuế khi sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước. Theo đó, thù lao cho tác giả được phân chia theo thỏa thuận giữa các bên nhưng tối thiểu là 30%; thù lao cho người môi giới (nếu có) cũng được phân chia theo thỏa thuận nhưng không quá 10%;

Phần lợi nhuận còn lại sau khi phân chia cho tác giả và người môi giới (nếu có) được phân chia như sau: Trong trường hợp được giao quyền sở hữu thì 50% dành cho đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 50% dành cho quỹ phúc lợi, khen thưởng của tổ chức; Trường hợp được giao quyền sử dụng thì phải trả lại cho đại diện chủ sở hữu Nhà nước theo thỏa thuận nhưng không quá 10%, phần còn lại được dành 50% cho đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 50% cho quỹ phúc lợi, khen thưởng của tổ chức.

Ngoài ra, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP cũng quy định đối với những nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước; có vai trò quan trọng nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia; giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng; phải huy động nguồn lực quốc gia, có thể có sự tham gia của nhiều ngành khoa học và công nghệ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2014. Chi tiết, xem tại đây.Bình luận
Tags:08/2014/NĐ-CPLuat khoa hoc va cong nghe
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ