Truy cập nội dung luôn

Một số giải pháp về thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng tại Thái Bình

17/02/2012

Thực hiện Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện và chỉ đạo của Bộ Công Thương, của UBND tỉnh; Sở Công Thương đã triển khai các chương trình, biện pháp tiết kiệm điện; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tiết kiệm điện năng đến các cấp, các ngành; các đơn vị, cơ quan và nhân dân trong tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện tiết kiệm điện.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của công đồng, xây dựng ý thức sử sụng điện tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của đất nước, trong đó có việc đưa các giải pháp để thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng vào cuộc sống hàng ngày của mọi gia đình và của toàn xã hội luôn được các cấp, các ngành; các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh quan tâm thực hiện và thu được nhiều kết quả.

Tiết kiệm điện trong chiếu sáng tại cơ quan, công sở:

Với mục tiêu đưa việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị vào nề nếp, thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị đã thực hiện một số nội dung sau:

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã xây dựng các quy định về tiết kiệm trong sử dụng điện, trong đó có điện chiếu sáng để mọi ng¬ười trong đơn vị biết và thực hiện.

- Thực hiện tốt các biện phá tiết kiệm điện trong chiếu sáng, cụ thể;

+ Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc. Cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.

+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung một cách hợp lý, giảm ít nhất 50% số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào.

+ Khi thay thế, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, thực hiện việc thay thế các bóng đèn chiếu sáng có hiệu suất cao.

Kết quả: Các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2011 tiết kiệm được 0,98 triệu KWh, so với chỉ tiêu giao đạt 108,7%.

Tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng:

Tại các đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng trong đó có Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị là đơn vị quản lý phần lớn hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh (quản lý gần 100Km đường dây hạ thế với 2.500 cột đèn, bón đèn đường phố và 3.500 bóng đèn ở dưới tổ dân phố) để đảm bảo thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng đã áp dụng một số giải pháp sau:

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng, đảm bảo nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm.

- áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động đóng cắt đảm bảo chiếu sáng hợp lý theo thời gian ban đêm cho các hệ thống chiếu sáng đường phố.

- Khi thay thế đèn hư hỏng, sử dụng các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao.

Về kết quả thực hiện tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng công cộng, năm 2011 tiết kiệm được trên 1,92 triệu KWh.

Tiết kiệm điện trong chiếu sáng sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ:

- Để tạo tác phong, thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, có ý thức trong việc sử dụng các loại đèn điện có hiệu suất cao, Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình, các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong nhân dân, vận động các hộ sử dụng điện trong sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ hưởng ứng cuộc vận động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện vì lợi ích gia đình và cộng đồng; thực hiện tốt chỉ tiêu tiết kiệm ít nhất 2,5% điện năng sử dụng ánh sáng.

- Khuyến khích nhân dân và công đồng sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện như bóng compact hoặc bóng đèn huỳnh quang T8, T5, chấn lưu hiệu suất cao, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, ngắt các thiết bị điện không sử dụng ra khỏi nguồn điện. Từ năm 2006 đến nay, Công ty Điện lực Thái Bình đã bán ra thị trường trong tỉnh 84.500 bóng đèn compact hoặc bóng đèn huỳnh quang có hiệu suất cao.

- Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại cắt giảm ít nhất 50% số lượng đèn quảng cáo, trang trí, chỉ dùng một bóng đèn chiếu sáng biển hiệu và tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực tại địa phương trong trường hợp xẩy ra thiếu điện; sử dụng các loại bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng; khuyến khích chuyển đổi sử dụng các thiết bị tiêu thụ các loại năng lượng khác như gas, năng lượng mới...

Năm 2011, trong lĩnh vực chiếu sáng tiêu dùng và dịch vụ, toàn tỉnh tiết kiệm được được 8,04 triệu KWh, so với chỉ tiêu giao đạt 108,1%.

Tiết kiệm điện trong các doanh nghiệp sản xuất:

- Các doanh nghiệp đã xây dựng các quy định về việc thực hiện an toàn, tiết kiệm trong vận hành các thiết bị điện và hệ thống chiếu sáng trong các phân xưởng, yêu cầu mọi ng¬ười bắt buộc phải thực hiện.

- Đầu tư thay thế các thiểt bị chiếu sáng, quảng cáo có hiệu suất cao.

- Giảm bớt số lượng đèn chiếu sáng không cần thiết ở khuân viên của đơn vị.

Phấn đấu thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% điện năng sử dụng cho ánh sáng bảo vệ và khu vực văn phòng.

Năm 2011, các doanh nghiệp sản xất công nghiệp đã tiết kiệm được 3,54 triệu KWh, so với chỉ tiêu giao đạt 105,2%.

Để nâng cao nhận thức của cộng đồng, xây dựng ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của đất nước, đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày của mọi gia đình và xã hội. Đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, ổn định cung cấp điện năng cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, hạn chế đến mức thấp nhất việc ngừng, giảm mức cung cấp điện. Trong những năm tới cần phải thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm điện.

- Ngày 28/6/2010, Quốc hội đã thông qua, ban hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đề nghị cần sớm hoàn thiện hệ thống văn bản dưới Luật của Nhà nước quy định về sử dụng tiết kiệm điện, nhất là các chế tài xử lý vi phạm trong sử dụng điện lãng phí, không đúng quy định về tiết kiệm điện; xây dựng và ban hành các định mức tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẩm cho các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều điện năng để quản lý, giám sát các doanh nghiệp công nghiệp.

- Nhà nước cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho việc đầu tư phát triển năng lượng tái tạo và khuyến khích việc sử dụng các phương tiện, thiết bị tiết kiệm điện; Khuyến khích phát triển dịch vụ tư vấn; đầu tư hợp lý cho cụng tỏc tuyờn truyền, giỏo dục, hỗ trợ tổ chức, hộ gia đỡnh, cỏ nhõn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất là về thủ tục việc cấp kinh phí và kịp thời để các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng chủ động trong việc cải tạo, bảo trì hệ thống lưới điện chiếu sáng công cộng, đảm bảo vận hành hệ thống chiếu sáng tiết kiệm và có hiệu quả.

Thực hiện tốt việc sử dụng tiết kiệm điện nói chung và tiết kiệm điện trong chiếu sáng nói riêng sẽ làm giảm thiểu ảnh hưởng của việc cắt điện đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, đảm bảo cho các khách hàng sử dụng điện và nhân dân chủ động trong sản xuất, kinh doanh và trong sinh hoạt; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và không ngừng nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh.

 Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ