Truy cập nội dung luôn

Nhà nước giữ 36% vốn điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam

04/04/2014

Ngày 31 tháng 03 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam.

Theo đó Tổng công ty này được cổ phần hóa theo hình thức bán một phần vốn Nhà nước hiện có, cụ thể, vốn điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam là 1.218 tỷ đồng tương đương 121.800.000 cổ phần (mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng). Khi chuyển đổi, Nhà nước nắm giữ 43.848.000 cổ phần, chiếm 36% vốn điều lệ; cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.074.500 cổ phần, chiếm 0,88% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược: 38.976.000 cổ phần, chiếm 32%; bán đấu giá công khai: 37.901.500 cổ phần, chiếm 31,12% vốn điều lệ.

Sau khi được cổ phần hóa, Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành nghề mà Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ: phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện quá trình cổ phần hóa Tổng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo đúng chế độ Nhà nước quy định, v.v...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định xem tại đâyBình luận
Tags:tong cong ty dau thuc vat446/QĐ-TTgco phan hoavon dieu le
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ