Truy cập nội dung luôn

Quy định vấn đề khen thưởng đối với công chức quản lý thị trường

20/05/2014

Ngày 14 tháng 05 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của công chức quản lý thị trường.

Theo các nội dung được quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BCT, công tác xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công vụ được thực hiện như sau: Khen thưởng thường xuyên được tiến hành hàng năm cho tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ sau khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm hoặc nhiều năm; Khen thưởng theo đợt (hoặc theo chuyên đề) cho tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ sau khi kết thúc thực hiện 01 đợt thi đua, chương trình hoặc 01 chuyên đề công tác được chỉ đạo, phát động; Khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích đột xuất trong hoạt động công vụ; Khen thưởng quá trình cống hiến cho cá nhân có quá trình tham gia lâu dài trong lực lượng quản lý thị trường hoặc có công lao, thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng lực lượng quản lý thị trường; Khen thưởng đối ngoại cho tập thể, cá nhân không thuộc lực lượng quản lý thị trường đã có thành tích đóng góp tích cực trong hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường.

Tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng, thẩm quyền quyết định khen thưởng, đề nghị khen thưởng; hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng; trình tự, thủ tục thời gian trình và xử lý hồ sơ khen thưởng... được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Cũng theo Thông tư này, công chức quản lý thị trường bị thương hoặc hi sinh khi thực hiện hoạt động công vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường thì được xét hưởng các chế độ ưu đãi người có công theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 và thay thế Quyết định số 1243/2000/QĐ-BTM. Chi tiết, xem tại đây.Bình luận
Tags:quan ly thi truongkhen thuong1243/2000/QĐ-BTM13/2014/TT-BCT
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ