Truy cập nội dung luôn

Tăng cường thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ đối với doanh nghiệp sản xuất thép

13/05/2014

Ngày 21/4/2014, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 10/CT-BCT về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ đối với doanh nghiệp sản xuất thép.

Để tăng cường công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong ngành thép, tránh lặp lại sự cố tương tự, ngoài việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong ngành Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất thép thực hiện ngay một số nội dung sau:

Một là, rà soát đánh giá hiện trạng dây chuyền công nghệ để có biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong sản xuất. Đặc biệt lưu ý các công đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố, tai nạn lao động như nạp liệu, nấu luyện, đúc rót, v. v...

Hai là, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động của người lao động, để từ đó tự giác tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn trong sản xuất.

Ba là, xác định rõ vai trò, trách nhiệm từ tổ trưởng sản xuất, đốc công, quản đốc phân xưởng đến lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện các quy định về bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc.

Bốn là, có kế hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ để cơ giới hóa, cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ Công Thương giao cho Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện các nội dung này báo cáo lãnh đạo Bộ theo quy định.

Chi tiết Chỉ thị 10/CT-BCT, xem tại đây.Bình luận
Tags:09/CT-BCT10/CT-BCTve sinh an toanphong chong chay noan toan lao dongnganh thep
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ