Chi tiết văn bản:

 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

MENU VĂN BẢN