Chi tiết văn bản

 Nghị quyết về việc phê duyệt "Hiệp định Bổ sung cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la về hợp tác trong lĩnh vực thương mại"

Danh mục văn bản