Chi tiết văn bản:

 Công điện khẩn hồi 08 giờ 00 ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương

MENU VĂN BẢN